kop coaching

Algemene voorwaarden van BOS coaching | training | advies

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:

De natuurlijke of rechtspersoon namens wie bij BOS coaching | training | advies en op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die aan BOS coaching | training | advies opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coach:

De bij de, NOBCO gecertificeerde  Academie voor Psychodynamica in Scherpenzeel, opgeleide coach.

Coachee:

De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of  opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst:

Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

NOBCO:

De Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door de Opdrachtnemer derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en  nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van e Opdrachtgever.

 

Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels en reglementen

 1. Opdrachtnemer voert Diensten uit in overeenstemming met de door NOBCO gecertificeerde  opleidingsinstituut, de Academie voor Psychodynamica te Scherpenzeel, Ethische Gedragscode danwel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de NOBCO danwel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregelen en tuchtspraak.

De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.

 

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door de Opdrachtnemer gemaakte offerte zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan de Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusie BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van offerte door  Opdrachtgever als bedoeld  in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

 

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt tot voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn  verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, volgens de maatstaven en richtlijnen van de NOBCO zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.
 2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomstdeugdelijk, volledig en tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiend extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door de Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer op Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 5. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

 

Artikel 6: Geheimhouding

 1. De Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever medegedeeld of als dit voortvloeit uit e aard van de informatie. Opdrachtgever draagt er ook zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet de Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 7: Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer is gerechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 2. Opdrachtgever en/of  Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke  toestemming van de Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 3. Opdrachtnemer s gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinde te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coachees.

 

Artikel 8: Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van de Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honorarium zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van de Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever het voorschot aan de Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te Pasen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

 

Artikel 9: Betalingen

 1. Betalingen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Na het verstrijken van de 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtgever over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 3. In geval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 4. Door d opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoende betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 10: Incassokosten

 1. Indien de Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verbandhoudend met die invordering ten laste van de opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op 15 % van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incasso bureaus, deurwaarders en/of advocaten.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Coachee gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het Maxim bedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door de Opdrachtnemer toegezonden.
 3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of Coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot een schadevergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgevers c.q. Coachee, waaronder begrepen mar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 5. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo een geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, van welke aard dan ook, indien Opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 7. Opdrachtnemer ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van Coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken os situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schade en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
 9. Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

 

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering door de Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
 2. Bij annulering door de Opdrachtgever van trainingen en verwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde eren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering langer dan binnen 5 dagen hiervoor is Opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 3. Bij annulering door Opdrachtgever van Coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uur voor aanvang van de deze activiteiten maximaal 25%.
 4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

 

Artikel 13: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de Opdachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 14: Geschillenbeslechting

 1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechterlijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

 

 

 

 

Vastgesteld te Haarlem op 14 december 2006 en onder nummer 34188394 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Hans Peerlings - Hennesweg 3 - 6035 AD Ospel - 06 5354 1771   algemene voorwaarden home agenda tekst aanpassen